Page 20 - BG_Catalog-2021
P. 20

ףצק / םיקינקנ / םילימרת


                                                 BG 104                                  שומישל תוירטפו שבוע ,UV דימע RTV ירטינס יטצא ןוקיליס
                                                     .יעוצקמ
                                    הצחר ירדחב םיחוורמ יולימו םוטיא ,הקבדהל שמשמ •
                                                   .םיחבטמו
                                 ,הקימרק תוירטינס תויתשתלו יטטניס שישל דחוימב םיאתמ •
                                              .הניסרחו תיכוכז ,ןלצרופ
                                                .ץוחו םינפ שומישל •

                                    ןוטרקב 'חי 25 |    ל"מ 260 לימרת :הזירא  |
                                               ףוקש / ןבל :ןווג  |


                                                 BG 103                                    ,םיטנבלוס ליכמ וניא ,UV דימע RTV ילארטינ ןוקיליס

                                            .םיתכמ וניאו תוכתמ ףקות וניא
                                    ,תונולח ביבס םיחוורמ יולימו םוטיא ,הקבדהל שמשמ •
                                                .'דכו תוארמ ,תותלד
                                     ,ןלצרופ ,הקימרק ,תכתמ ,שיש תיתשתל םיאתמ •
                                       .'דכו םוינימולא ,הטסורינ ,ץע ,הניסרח ,תיכוכז
                                                .ץוחו םינפ שומישל •

                                    ןוטרקב 'חי 25 |    ל"מ 260 לימרת :הזירא  |
                                               ףוקש / ןבל :ןווג  |                                                BG 103+                                    ,םיטנבלוס ליכמ וניא ,UV דימע RTV ילארטינ ןוקיליס

                                      .יעוצקמ שומישל .םיתכמ וניאו תוכתמ ףקות וניא
                                    ,תונולח ביבס םיחוורמ יולימו םוטיא ,הקבדהל שמשמ •
                                           .'דכו תוארמ ,םימוירווקא ,תותלד
                                     ,ןלצרופ ,הקימרק ,תכתמ ,שיש תיתשתל םיאתמ •
                                       .'דכו םוינימולא ,הטסורינ ,ץע ,הניסרח ,תיכוכז
                                                .ץוחו םינפ שומישל •
                                    ןוטרקב 'חי 25 |    ל"מ 260 לימרת :הזירא  |
                                               ףוקש / ןבל :ןווג  |


                                              ףצק / םיקינקנ / םילימרת | 20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25