Page 9 - Krytone_cataloge + BGprofile
P. 9

Krystol Broadcast™          ®    ,ןוטב יחטשמל ישיבג םוטיא לופיט אוה Krystol Broadcast
    ןוטבה ךותל חרמנו ירטה ןוטבה חטשמ לע הקבאכ םשוימה       ןוטב םוטיא
    ידוחיי עבצ שי Krystol Broadcast-ל .יפוסה רומיגה ךלהמב
    אדוול ידכ ןוטבב תעגופ הקבאה םהב תומוקמה תא שיגדמה ינמז      שדח הנבמל
    ינפמ הילע ןגמו ןוטבה תסמ ךותל קומע רדוח ףסומה .דיחא רוזיפ
                         .םימ תרידח

                  Krystol Broadcast

                       ןוטבה תא םטוא
                  הובג יטטסורדיה ץחלב דמוע
                  היזורוק דגנכ ןויז לזרב לע ןגמ
                  םיפוקסורקימ םיקדס םטוא
                דיחא רוזיפ תאדוומ תינמז העיבצ
     ףושפש וא הקיחש י"ע סרהנ וניאו חטשמל תחתמ קומע רדוח
                          חטשמה
      יתפצר רומיג לכב רמגומה ןוטבה תא תוסכל וא עובצל רשפא

                           :הזירא
               תרזוח המיטאל םינתינה םיילדב ג"ק 25

                         :רצומ דוק
                          K-250


                                          םימושיי לש םלוע


    םיאתמו הקלח תרמגומ הפצר רציימ Krystal Broadcast
    ךלהמב הקלחה םירבועה םיבע ןוטב יחטשמ לע שומישל דחוימב
                            .רומיגה


                          הינח ינבמ
                         םיימי םינבמ
                           םירגאמ
                       םימ רוהיט ילעפמ
                           תורכמ
                    תוירחסמ תופצרו םינסחמ
                           םיפתרמ
                                      Tung Ho Steel Plant, Taiwan


                                     ןאווייט ,Tung Ho הדלפה לעפמ

    ונב םה רשאכ .םיבברעתמ אל םימו הדלפש םיעדוי םהו הדלפ רוצייל הלודג הרבח םה Tung Ho הדלפה ילעפמ
    תרידח עונמל ידכ .לעפמה לש םייתיעב םירוזאב לפטל ידכ Kryton ירצומ ןווגמ ורחב םה ,םהלש שדחה לעפמה תא
    ושמתשה םה ןכ ומכ .Krystol Internal Membrane בו Krystol T1&T2 -ב ושמתשה םה ריוואה גזממ םימ
    תא חותפל חילצה לעפמה Kryton תרזעב .ר"מ 500 ךרואל השיגה ךרד לש יבויחה דצה לע Krystol Broadcast -ב
                                          .החלצהבו תוריהמב ויתותלד
               .םימ תרידח ינפמ ןגומ היהי Tung Ho הדלפה לעפמ ,םוקמב תמלשומ םוטיא תטיש תרזעב


      9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14