Page 8 - Krytone_cataloge + BGprofile
P. 8

Internal Membrane (KIM) תבורעת


                    תורחא תויגולונכטל האוושהב
                  Membrane       םיפסומ   החוד תבורעת   םוטיא תבורעת
        חטשמה לע םימשוימה םימ יירצעו    םייטסלפ-לע     )רליס( םימ       KIM


                                                      המיטא
                      אל        אל        אל         ןכ    תימצע
                                                    םיקדס לש

       וניאש רפת וא דיחי בקנ ינפמ הובג ןוכיסב  אל לבא ,ילוא  דימע לבא ,אל  ’מ140 דע חכוה .ןכ  תודימע
                    םלשומ     הנגה קפסמ  ץחלב םימ תרידחב      יליע ץחל    ץחלב
                        םיקדסבו םירבחמב       ךומנ           יטטסורדיה
                                                      הובג

      ,השיג ןתמ ,ןוטבה תרפשאל ןמז שידקהל שי  ןנכתל ךרוצ ןיא .ותחנה םוקמב ןוטבה ךותב םילולכ הלא םירצומ
           הנגהו עוציבה ,חטשמה תנכה                       .עוציב ןמז תא רצקמ
                            י"ע םימרגנה םירחא םיאשונ וא םיבוכיע יבגל תוגאד ןיא  ינמז חול
                                        עוציבה לש הנשמ ןלבק    היינבה

       םירבחמב םילפטמ םניא הלאה םירצומה       םירבחמל תינבומ הטיש ןיא   םישמתשמ .ןכ  תטיש ללוכ
                  דרפנ ןפואב                     המיטא תטישב    םירבחמ
                                            הלולכה תישיבג   תינבומ
                                           תבורעתה ךותב

     .קלחו שבי ,יקנ ,רפשואמ תויהל ךירצ חטשמה               חטשמה תנכהב ךרוצ ןיא    תנכה
       .החשקה יביכרו ןמש תורבטצה ריסהל שי                             חטשמה
        .רגתאמ תויהל לוכי ליגר וניאש חטשמ

     ענמיהל ידכ תוהובג בל תמושתו תונמוימ שרוד  .םיבוט ןוטב םושיי ילהנ רחא בוקעל שי ,תונמוימב ךרוצ ןיא  השירד
        םניאש םירפתו הכיס-ירוח ןוגכ תויועטמ  ךירצ ןרציה .הנוכנ ןוטב תבורעת ןונכתב ךרוצ שי יכ בל ומיש( תונמוימל
                    םיפפוח    תינכטה הכימתהמ קלחכ ןוטבה תבורעת לע תרוקיב עיצהל   םושייב
                                            )ולש תיללכה

       האצותכ םיערק וא םיבקנ רצוויהל םילוכי          הדובעה םוקמ יאנתמ םיעפשומ םניא
       םג עפשומ עוציבה .יולימ וא הינב ךשמהמ                            תעפשה
       השיג וא םינמז חול תויעב וא ריווא גזמ י”ע                        הדובע יאנת
                 ןוטבה חטשמל

      תא רתאל דואמ השק .ןוקיתל שיגנ אל כ”דב  תקרזהב שומיש י"ע ןקותמ ללכ ךרדב   ומטאיי תופילד
      ערהל םילוכי הקרזהל תונויסינ .הפילדה רוקמ  הניאו הרקי וז תטיש .ןתירואילופו יסקופא  םימגפ .ןמצעמ
        תמירפ וא/ו םורקה קוריפ י”ע בצמה תא             .הנימא    םינתינ םייניצר
                    םירפתה                      תורישי ןוקיתל
                                            הפילדה םוקמב  ןוקית תלוכי
                                          תטישב שומיש ךות
                                             תישיבג ןוקית
                                           המיאתמו תחכומ

                                                       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13