Page 3 - Krytone_cataloge + BGprofile
P. 3

)לארשי( .י'ג .יב



                                  מ"עב תויגולונכט





                              ,הקבדה תונורתפ קווישו רוציי ,חותיפב החמתמ הרבחה
                              םייופיצ ,םינוטבל םוקיש ירמוח ,דודיבו םוטיא ,יופיח
                              םיילירקא םיקבד םייביטרוקד םייופיצו םיעבצ ,םייסקופא

                                                  .דועו הישעתל

                              םינעשנו ןירבוג תיב ץוביקבש לעפמב םירצוימ הרבחה ירצומ
                                .ןויסינ תונש תורשע ךלהמב רבצנש בר יגולונכט עדי לע

                              םהילע תודוסיה םה תוחוקלה ןוצר תועיבשו םירצומה תוכיא
                              םיחפטמ מ"עב תויגולונכט )לארשי( 'יג .יבב .הרבחה תנעשנ
                              םירצומה לש המאתהו יוהיז ךות תוחוקלה םע ישיא רשק

                              המרב תוכיאו תוריש ,תונשדחל תביוחמ הרבחה .םהיכרוצל
                              .ISO 9001 -ל םינקתה ןוכמ ידי לע תכמסומ איהו ,ההובג

                              יעוצקמ ץועיי חוקל לכל קינעהל םיחמש הרבחה יגיצנ
                              תביתכו תושירדה תרדגה בלשמ לחה תינכט הכימתו
                                         .םירמוחה םושיי בלש דעו טרפמה





                                        לש תוכיאה תוינידמ

                                     תויגולונכט )לארשי( י'ג יב



                              םירצומ קוושלו רצייל הרטמל הל המש תויגולונכט י'ג .יב
                              תושירד לש הקימעמ הנבה ךות ,ל"וחבו ץראב םייתוכיא
                              תוחוקלה ןוצר תועיבשל םורתת וז השיג .תוחוקלה יכרצו

                                              .הרבחה לש הגושגשו

                              הרבחה ןיטינומ לע רומשלו הלא תורטמ גישהל תנמ לע
                              םיבאשמה ברימ תא הרבחה העיקשמ ,המוחתב הליבומכ
                              ,ףסונב .םיימואלניב םינקתב תדמועה תוכיא תכרעמ םויקב
                              יכילהת לש דימתמ רופישל םיבר םיצמאמ הרבחה העיקשמ

                                              .לוהינה יכילהתו רוצייה

                              ,וחפטל שיש ישונא סכנ םה םידבועהש הנבהה ךותמ
                              ,םידבועה תכרדה ךרוצל םיבר םיבאשמ הרבחה העיקשמ
                                  .תישיאה תוברועמה דודיעו תיעוצקמה םתרשכה

                              לע תע לכב םשויתו םידבועה תעידיל אבות תוכיאה תוינידמ
                                               .הרבחה ידבוע לכ ידי

      3
   1   2   3   4   5   6   7   8