Page 5 - GBbond_Coat_cataloge_2020_HEB
P. 5

רצומ ףד
         טווקל הטרופ רמיירפ .י'ג .יב


                   םייופיצ :רצומה לש תוכייש תצובק
             .רתויב ההובג תוכיאב טווקל דוסי תבכש :רצומה תרדגה

                             :רצומה דועי
        תוכרדמ ,לגר יכלוהו םיינפוא יליבש ,םיבלושמ םישרגמ ,סינט ישרגמ יבג לע םושיי
                          .םיקחשמ ישרגמו טלפסא
                .םירכזומה םיחטשמה יגוס לכ שודיחל דחוימב םיאתמ
                            :רצומה תונוכת
     ,ריוואה גזמ יאנת לכב םינש ךרואל דימע      שומישל ןכומ
             UV ינרקב דימע     ץוחו םינפ שומישל םיאתמ
             םימ תרידח ענומ   הובג תוקבדה קזוח ,הרידח רשוכ לעב
             הביבסל יתודידי      תיתשתל תורבחתהו
           הריהמ שוביי תלוכי לעב  דחוימב שימג ,הבוט תודיבע תלוכי לעב

              םינוש םיפסומו םיטנמגיפ ,םינאלמ ,םיילירקא םירמילופ         :רמוחה בכרה
                שרדנה יבועלו תיתשתל םאתהב ר"מ/ג"ק 1.5-3.0         תינייפוא תכורצת
                               8°C-25°C             םושיי 'פמט

                                רוחש                 ןווג
                                םימי 7              יפוס שוביי
                           ס"פגמ 1.5 -מ לודג            תוקבדיה קזוח
                             רטיל/ג"ק 1.75            יבחרמ לקשמ
                 םימיאתמ םיאנתבו תירוקמה הזיראב םישדוח 12            ףדמ ייח
                             לצומו שבי םוקמ              ןוסחא
                               ג"ק 25 ,ילד              הזירא

                                              :תיתשתה תנכה
           .רמיירפה תחירמל עירפהל לוכי רשא רז רמוח לכו םיפפור םיקלחו םינמש ,קבאמ הייקנו השבי תיתשתהש אדוול שי
                           .טלפסאה םושיי םויסמ שדוחכ רחאל קר טלפסא יחטשמ לע םשייל שי
                       .)תוילולש( םידמוע םימ תעפות תעינמל תסלופמ שרגמה לש תיתשתהש אדוול שי                .ד"לס 400 דע תוריהמב ינכמ לברעמ תרזעב בטיה רמוחה תא בברעל שי :רמוחה תנכה תוארוה                           :תויללכ תורעה               :םושייה ןפוא
     ,שקובמה דועייל רצומה תמאתה תא אדוול שי םושייה ינפל :רתויב בושח  מ"מ 0.5-1.0 לש יבועב רמוחה תא חורמל שי
     .ץועיי תלבקל תינכטה הקלחמל תונפל שי קפס וא תוריהב יא לש הרקמב   ינוקיליס בגמ תרזעב חטשה ינפ יוסיכ תרשפאמה
         םימ תדימע עונמל תנמ לע ,תיתשתה לש םימיאתמ םיעופיש אדוול שי       .שובייל ןיתמהלו יעוצקמ
                            .יופיצה ינפ לע   ינפל רקובה תועשב "הטרופ רמיירפ י'ג .יב" םשייל שי
      .םיחלמב הגופס וא םימב היוור תיתשת לע "הטרופ רמיירפ י'ג .יב" םשייל ןיא   םישוגו םימורק תורצוויה תעינמל ,תיתשתה תוממחתה
     הניאשו 8°C -מ הכומנש תיתשת תרוטרפמטב "הטרופ רמיירפ י'ג .יב" םשייל ןיא         .רמוחה ינפ לע
                           .25°C -מ ההובג       .תוקספה אללו ףצרב עצבתי םושייה
        .ברש וא תוחור ,םשג ,ינוציק ריוא גזמב "הטרופ רמיירפ י'ג .יב" םשייל ןיא
                   .השבייתהש תבורעתל םימ ףיסוהל ןיא
            .היירט תבורעתהש ןמז לכ ןובסו םימ תרזעב השעי םילכ יוקינ
            .םייניעהו רועה לע ןגהל שי ןכל ילירקא סיסב לע וניה רצומה
             .םייקנו םימרוז םימב ידיימב ףוטשל שי העיגפ לש הרקמב
     דבלב הצלמה וניה ליעל רומאה לכ .םמושיי לע אלו םירצומה ביט לע איה לעפמה תוירחא
     שי תיעוצקמ הכרדהו םיפסונ םיטרפל .ברה וננויסינו ונתושרב שיש עדיה בטימ פ"ע תנתינה
             .מ"עב תויגולונכט )לארשי( .י'ג .יב לש תינכטה הקלחמל תונפל

     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10