Page 4 - GBbond_Coat_cataloge_2020_HEB
P. 4

רצומ ףד
                 162 ליסקלפ .י'ג .יב


                     םוטיא :רצומה לש תוכייש תצובק
              .שימג יביכר וד יטנמצ ירמילופ םוטיא רמוח :רצומה תרדגה

             :רצומה תונוכת           :רצומה דועי
              יביכר וד םוטיא   םוטיא ,ץע ,הדלפ ,ןוטב תוריק ג"ע םושיי
      דחוימב שימג ,הבוט תודיבע תלוכי לעב  ,הייתשל םימ ירגאמ ,םיפתרמ ,םינבמ
             םימ תרידח ענומ   .תוספרמו םיבוטר םירדח ,היחש תוכירב
         םימ ידא רבעמ רשפאמו םשונ   ינפל ןוטב יחטשמ לע רמיירפכ שמשמ
                קילד וניא           .טווק םושיי
        תיתשתל הובג תוקבדה קזוח לעב  .ןשי ג"ע שדח ףוציר םושייב רמיירפכ שמשמ
                       /תיבויח םוטיא תכרעמכ םושייל דעוימ
                        ,הלועמ הקבדהב תנייטצמה תילילש
                       ."םידבוע" םיחטשמ לע תושימגו קזוח
                         .ץיבונרב תטישל דחוימב םיאתמ

                    המיטא ירפשמ םיידוחיי םירמילופ ,לוח ,טנמצ         :רמוחה בכרה
                              ר"מ/ג"ק 1.0-1.5          תינייפוא תכורצת
                                תוקד 90 -כ         הדובעל תושימש ןמז
                                 5°-30°c             םושיי 'פמט
                                רופא ,ןבל                ןווג
                              ס"פגמ 2 -מ לודג            תוקבדיה קזוח
                               רטיל/ג"ק 1.1         שביב יבחרמ לקשמ
                                   4%        תועש 24 רחאל םימ תגיפס
                   םימיאתמ םיאנתבו תירוקמה הזיראב םישדוח 6            ףדמ ייח
                              לצומו שבי םוקמ              ןוסחא
                          ג"ק 10 ,לכימ + ג"ק 25 ,קש             הזירא

                          :רמוחה תנכה תוארוה             :תיתשתה תנכה
                     .סוליפל רמוח וניאו םוטיאל דעוימ רמוחה  ,םירמסמ איצוהל ,לזרב יטוח ךותחל שיי
      הגרדהב ףיסוהלו קיטסלפמ לוברע ילכל )'ב קלח ,לזונ( "162 ליסקלפ" תא ךופשל שי  .תופפור תובכש ריסהלו תוטילב תתסל
       דע ינכמ לברעמב לובריע ידכ ךות )'א קלח ,הקבא( "162 ליסקלפ" קשה תלוכת תא  תרסהל םימב תיתשתה תא ףוטשל שי
                       .םישוגמ היקנו הדיחא הסיע תלבק         .םינמושו ךולכל ,קבא
                       .בוש לברעלו תוקד 5 -כ ןיתמהל שי
         ,המיאתמ תודיבע תמרב וניה לבקתמה רמוחהש בל תמושתב קודבל בושח
                      .םימ 5% דע ףיסוהל שי ךרוצה תדימב


                            : תויללכ תורעה               :םושייה ןפוא
        ,שקובמה דועייל רצומה תמאתה תא אדוול שי םושייה ינפל :רתויב בושח  "162 ליסקלפ" לזונ קיטסלפ לכימל ךופשל שי
       .ץועיי תלבקל תינכטה הקלחמל תונפל שי קפס וא תוריהב יא לש הרקמב   ינכמ לברעמ םע השיחב ידכ ךות ףיסוהלו )'ב קלח(
          .םיחלמב הגופס וא םימב היוור תיתשת לע "162 ליסקלפ.י'ג .יב" םשייל ןיא   תבורעת תלבק דע )'א קלח( "162 ליסקלפ" הקבא
         הניאשו 5°C-מ הכומנש תיתשת תרוטרפמטב "162 ליסקלפ.י'ג .יב" םשייל ןיא    .םישוג אלל הקלחו הדיחא
                             .30°C-מ ההובג        .בוש לברעלו תוקד 5 -כ ןיתמהל
           .ברש וא תוחור ,םשג ,ינוציק ריוא גזמב "162 ליסקלפ.י'ג .יב" םשייל ןיא   דע לברעלו םייקנ םימ 5% דע תבורעתל ףיסוהל שי
                      .השבייתהש תבורעתל םימ ףיסוהל ןיא          .הלילד תבורעת תלבק
              .הירט תבורעתהש ןמז לכ ןובסו םימ תרזעב השעי םילכ יוקינ   תיתשתה תא ביטרהל שי הנושאר הבכש םושיי ינפל
               .םייניעהו רועה לע ןגהל שי ןכל טנמצ סיסב לע וניה רצומה       .הפצה אלל תולק
               .םייקנו םימרוז םימב ידיימב ףוטשל שי העיגפ לש הרקמב   תרזעב "162 ליסקלפ" שירבהל שי - הנושאר הבכש
        .תובכש 3 םשייל שי )חטשמה ינפ לע םידמוע םימ( ,היחש תוכירבו םימ ירגאמב   .םיכוראו םיכר םיביס תשרבמ
                                      תובכשה ןיב תועש 3-5 ןיתמהל שי – היינש הבכש
                                     "162 ליסקלפ" שירבהלו )ריוואה גזמ יאנתל םאתהב(
                                            .הנושארה הבכשל ידגנה ןוויכב
                                        ינפל רקובה תועשב "162 ליסקלפ" םשייל שי
                                       םימורק תורצוויה תעינמל ,תיתשתה תוממחתה
                                               .רמוחה ינפ לע םישוגו
                                       תמרל םאתהב מ"מ 0.7-1 הבכש לכ םושיי יבוע
       דבלב הצלמה וניה ליעל רומאה לכ .םמושיי לע אלו םירצומה ביט לע איה לעפמה תוירחא
       שי תיעוצקמ הכרדהו םיפסונ םיטרפל .ברה וננויסינו ונתושרב שיש עדיה בטימ פ"ע תנתינה     .סופסחה
               .מ"עב תויגולונכט )לארשי( .י'ג .יב לש תינכטה הקלחמל תונפל .תוקספה אללו ףצרב עצבתי םושייה

                                                        4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9