Page 15 - GBbond_Coat_cataloge_2020_HEB
P. 15

:שרגמה ןומיס              :"טווק י'ג .יב"ב חטשמה יופיצ
           "2000 לירק .י'ג .יב" םע עצבתי םינבלה םיספה ןומיס  "טווק .י'ג .יב" םושיי דעו "162 ליסקלפ" םושיי רמגמ תועש 24 ןיתמהל שי
                   "BG PAINT" םיעבצה תרדסמ                )ריוואה גזמ יאנתל םאתהב(
                      :תויללכ תורעה                   :רמוחה תנכה תוארוה
     28 ליגמ לחה ןוטב תיתשת לע עצבתת "טווק .י'ג .יב" תכרעמ םושיי   תומכל םאתהב םימ 10% דע ףיסוהל שי הנושאר הבכש םושייב
                      .הקיציה רחאל םוי    .ינכמ לברעמ תרזעב בטיה בברעלו תמשוימה "טווק .י'ג .יב"ה
    תדימע עונמל תנמ לע ,תיתשתה לש םימיאתמ םיעופיש אדוול שי    תבכשב הפוצמה חטשמה יבג לע "טווק .י'ג .יב" ךופשל שי
                     .יופיצה ינפ לע םימ  .יעוצקמ ינוקיליס בגמ תרזעב רמוחה תא חורמלו "162 ליסקלפ"
      ,םיבכר תעיסנל םידעוימה םיחטשמל םיאתמ וניא "טווק .י'ג .יב"      .מ"מ 0.5-1 יבועב הנושאר הבכש םשייל שי
                       .תולגעו תוזגלמ   .הדרפה יספ אללו תוקספה אלל ףיצר ןפואב םושייה תא עצבל שי
       תבכש ינפל םשייל שי תגפוס אל ןוטב תיתשת לש הרקמב   ןתינ )ריוואה גזמ יאנתל םאתהב( תועש 6 -כ לש הנתמה רחאל
      .1:1 סחיב םימב לוהמ רמוחה לש דבלב 'ב קלח "162 ליסקלפ"   וא ךרוצל םאתהב מ"מ 0.5-1 דע לש יבועב הינש הבכש םשייל
        םאתהב "162 ליסקלפה" תבכש תא םשייל שי ןכמ רחאל                   .חוקלה תשירדל
                      .ןרציה תוארוהל       תחירמ המייתסה וב םוקמהמ לחי הינש הבכש םושיי
         .םיעקשו םיקדסל יולימ רמוח הווהמ וניא "טווק .י'ג .יב"              .הנושארה הבכשה
       .תיתשתה בצמו חוקלה תשירדל םאתהב היינש הבכש םושיי             :חטשמה לע הילעל אלמ שוביי
       .עגמל הקיבד יופיצה תבכשש ןמז לכ חטשמה לע תולעל ןיא     )ריוואה גזמ יאנתל םאתהב( העיבצה רמגמ םימי 3-7
     ברש ,לוח תופוס ,םשג ,ינוציק ריוא גזמב " טווק .י'ג .יב " םשייל ןיא        :יוקינו הציחרל אלמ שוביי
    .םושייה רחאל תועש 24 -ב ריוואה גזמב ינוציק יוניש יופצו הדימב וא  )ריוואה גזמ יאנתל םאתהב( העיבצה רמגמ םימי 7
    רומאה לכ .םמושיי לע אלו םירצומה ביט לע איה לעפמה תוירחא
    וננויסינו ונתושרב שיש עדיה בטימ פ"ע תנתינה דבלב הצלמה וניה ליעל
    תינכטה הקלחמל תונפל שי תיעוצקמ הכרדהו םיפסונ םיטרפל .ברה
    .מ"עב תויגולונכט )לארשי( .י'ג.מ"עב תויגולונכט )לארשי( .י'ג .יב לש    15
   10   11   12   13   14   15   16