Page 14 - GBbond_Coat_cataloge_2020_HEB
P. 14

םושייל ינכט טרפמ

                                         טווק .י'ג .יב


                                     ןוטב יחטשמ יבג לע

                                                 :רצומה דועי
                              ,סינט ישרגמ ,טרופס ישרגמל דעוימה הקיחש ינפב דימע ילירקא יופיצ
                                              .תוכרדמו םיינפוא יליבש
                                                :רצומה תונוכת
                                ,ריוואה גזמ יאנת לכב םינש ךרואל דימע ,םושייל לק ,שומישל ןכומ
                                     תיתשתל הובג תוקבדה קזוח לעב ,UV ינרקב דימע


                                               :תיתשתה תנכה
                               הרקמב ,שקובמה דועייל רצומה תמאתה תא אדוול שי םושייה ינפל
                               .ץועיי תלבקל תינכטה הקלחמל תונפל שי קפס וא תוריהב יא לש
                               הרקמב .ןוטבה לש תוגיפסה תמר תא קודבל שי םושיי ינפל
                               לע הרפשא ירמוח תבכש תמייקש וא הכומנ תוגיפס תמר לש
                                 .םושייה ינפל תינכטה הקלחמה םע ץעייתהל שי סקו סיסב
                                       .תופפור תובכש ריסהלו תוטילב תתסל שי
                                .םינמושו ךולכל ,קבא תרסהל םימב תיתשתה תא ףוטשל שי
                                  תא ריסהלו חטשמה תא תוקנל שי ןוטב יחטשמ לע םושיי ינפל
                                               ."טלמ ץימ" תבכש           :"162 ליסקלפ" םושייו תנכה תוארוה
       )'ב קלח( "162 ליסקלפ" לזונ קיטסלפ לכימל ךופשל שי
          הקבא ינכמ לברעמ םע השיחב ידכ ךות ףיסוהלו
        הדיחא תבורעת תלבק דע )'א קלח( "162 ליסקלפ"
                    .םישוג אלל הקלחו
               .בוש לברעלו תוקד 5 -כ ןיתמהל
      תלבק דע לברעלו םייקנ םימ 5% דע תבורעתל ףיסוהל ןתינ
                     .הלילד תבורעת
      תולק תיתשתה תא ביטרהל שי הנושאר הבכש םושיי ינפל
                      .הפצה אלל
        תרזעב "162 ליסקלפ" שירבהל שי - הנושאר הבכש
                .םיכוראו םיכר םיביס תשרבמ
         תובכשה ןיב תועש 3-5 ןיתמהל שי – היינש הבכש          :רמיירפכ "162 ליסקלפ" םושיי
      ןוויכב "162 ליסקלפ" שירבהלו )ריוואה גזמ יאנתל םאתהב(   םיקדס אלל תיתשתהש אדוול שי "162 ליסקלפ" םושיי ינפל
                  .הנושארה הבכשל ידגנה             .םימה זוקינל םימיאתמ םיעופיש םעו
       תוממחתה ינפל רקובה תועשב "162 ליסקלפ" םשייל שי     ותוא בברעל ןיאו יולימ רמוח הווהמ וניא "162 ליסקלפ"
      .רמוחה ינפ לע םישוגו םימורק תורצוויה תעינמל ,תיתשתה                .םירחא םירמוח םע
       .סופסחה תמרל םאתהב מ"מ 0.7-1 הבכש לכ םושיי יבוע      רחאל קר רשקמ רמוחכ "162 ליסקלפ" םשייל שי
              .תוקספה אללו ףצרב עצבתי םושייה              .השביו קבאמ הייקנ תיתשתהש

                                                        14
   9   10   11   12   13   14   15   16