Page 12 - GBbond_Coat_cataloge_2020_HEB
P. 12

םושייל ינכט טרפמ

                                         טווק .י'ג .יב


                                 טלפסא יחטשמ יבג לע                                                 :רצומה דועי
                             ,סינט ישרגמ ,טרופס ישרגמל דעוימה הקיחש ינפב דימע ילירקא יופיצ
                                              .תוכרדמו םיינפוא יליבש
                                                :רצומה תונוכת
                             דימע ,ריוואה גזמ יאנת לכב םינש ךרואל דימע ,םושייל לק ,שומישל ןכומ
                                       .תיתשתל הובג תוקבדה קזוח לעב ,UV ינרקב

                                               :תיתשתה תנכה
                                ,שקובמה דועייל רצומה תמאתה תא אדוול שי םושייה ינפל
                                תינכטה הקלחמל תונפל שי קפס וא תוריהב יא לש הרקמב
                                                 .ץועיי תלבקל
                                    הפיטשב תופפור תובכש ריסהלו תוטילב תתסל שי
                                                .קזח םימ ץחלב
                                .םינמושו ךולכל ,קבא תרסהל םימב תיתשתה תא ףוטשל שי


         :תרשקמ הבכשכ "הטרופ רמיירפ" םושיי
        םיקדס אלל תיתשתהש אדוול שי רמיירפה םושיי ינפל
             .םימה זוקינל םימיאתמ םיעופיש םעו
       ותוא בברעל ןיאו יולימ רמוח הווהמ וניא "הטרופ רמיירפ"
                    .םירחא םירמוח םע
         רחאל קר רשקמ רמוחכ "הטרופ רמיירפ" םשייל שי
               .השביו קבאמ הייקנ תיתשתהש

             :"הטרופ רמיירפ" תנכה תוארוה
        ינכמ לברעמ תרזעב "הטרופ רמיירפ" תא בברעל שי
          .םישוג אלל הקלחו הדיחא תבורעת תלבק דע
               .בוש לברעלו תוקד 5 -כ ןיתמהל
       ינוקיליס בגמ תרזעב "הטרופ רמיירפ" תבכש חורמל שי
                        .יעוצקמ
          ינפל רקובה תועשב "הטרופ רמיירפ" םשייל שי
        םישוגו םימורק תורצוויה תעינמל,תיתשתה תוממחתה
                     .רמוחה ינפ לע
      .סופסחה תמרל םאתהב מ"מ 0.7-1 הבכש לכ םושיי יבוע
              .תוקספה אללו ףצרב עצבתי םושייה

                                                        12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16