Page 11 - GBbond_Coat_cataloge_2020_HEB
P. 11

ינפל                               תעפוהמ שרגמה לע תרמוש ,"CRS י'ג יב" םיקדסה ןוקית תכרעמ
                               הנש רחא הנש שרגמה לע קחשל תרשפאמו ןוקיתה רחאל םיקדס
                                     .הנש לכב םיקדסה לש רזוח ןוקית עצבל ךרוצ ילבמ

                               תואצות תתל הלוכיה ,תרחא םיקדס ןוקיתל תכרעמ אצמנב םויכ ןיא
                                םיקדסה ןוקית תכרעמב שומישה רחאל תולבקתמה וליאל תומוד
                                                   ."CRS י'ג יב"

                               םלועה יבחרב םישרגמ לע תנקתומ "CRS י'ג יב" םיקדסה ןוקית תכרעמ
                               הדנק ,ב"הרא יבחר לכב קוושמ רצומה .תורחת אלל הבר החלצהל הכוזו
                                               .2007 תנש זאמ הפוריאבו

                               :תחא הלאש קר םילאוש שרגמב םיקדס ןוקיתל תויורשפא םינחוב רשאכ
                               ,םינשה ךרואל המצע תא החיכוה אלש תיתרוסמה ךרדב ןקתנ םאה"

                               ?"CRS י'ג יב" םיקדסה ןוקית תכרעמ םע ןקתנ ,וא


                                   ,"CRS י'ג יב" תכרע לע םיפסונ םיטרפ
                                  ץיבורוה המלש םוחתה להנממ לבקל ןתינ
                          ירחא          .050-2055808 :ןופלטב    11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16