Page 10 - GBbond_Coat_cataloge_2020_HEB
P. 10

םיקדס ןוקיתל תכרעמ

                                        "CRS י'ג יב"


                              Crack Repair System

                             תלצנמ )cracks repair system( "CRS י'ג יב" םיקדסה ןוקית תכרעמ
                             תא ןקתל תרשפאמה"Micro Sealant " תמדקתמה היגולונכטה תא
                                           ®
                             הנרבממה תבכש תא רובעי קדסהש ילבמ ,שרגמב םימייקה םיקדסה
                             םיבר תונויסינ ושענ םלועב .שרגמה לש ןוילעה יופיצה תקידסל םורגיו
                             םישמתשמה לכ ךא ,םישרגמב םיקדס ןוקיתל תונוש תוכרעב שמתשהל
                                     .תועובו םילולח םירוזא ,םיתמ םיחטש לע וננולתה

                             םיקדסהש ךכ לע תרמוש קר אל ,"CRS י'ג יב" םיקדסה ןוקית תכרעמ
                             תמדקתמה היגולונכטב שומישה תרזעב תגאוד אלא ,תינש ורזחי אל
                             םילולח םירוזא ,שרגמב םיתמ םיחטש ויהי אלש "Micro Sealant "
                                                      ®
                                                   .תועוב וא
                             םישרגמה ילעבל תכסוח ,"CRS י'ג יב" םיקדסה ןוקית תכרעמ תנקתה
                             שומישב תומייק ויהש תואצוה ,םינשה ךרואל םילקש יפלא תורשע
                             ושרדנ רשאכ ,םישרגמב םיקדסה ןוקיתל תונשיה תויתרוסמה תוטישב
                             יתלב תולקת ורצונשכ )הנשב םעפ( רצק ןמז רחאל םירזוח םינוקית עצבל
                         ינפל         .תועובו םיתמ םיחטש ,םילולח םירוזא ומכ ,ןיעל תוארנ


                                                     ירחא                                                        10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15